Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VINKLE.nl d.d. november 2020, versie 1.5 (PDF versie)

Alle informatie die VINKLE.nl communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals email alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is. VINKLE.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door VINKLE verzonden e-mails. Het gebruik van de VINKLE site is gratis. Om te kunnen reageren op nieuws uitingen is het noodzakelijk een geldige naam en geldig e-mail achter te gebruiken. VINKLE respecteert de privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen persoonlijke gegevens niet met derden delen. Klik hier om de Privacy Policy te lezen.

Algemene Voorwaarden voor klanten van VINKLE.nl

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen VINKLE.nl en haar klanten, en op alle aanbiedingen die VINKLE.nl doet.

2. Terminologie

2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘klant’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij VINKLE.nl en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door VINKLE.nl.
2b Een ‘betaalperiode’ is de periode waarvoor een klant een bedrag heeft vooruitbetaald. Onder punt 8 in deze Algemene Voorwaarden wordt het begrip ‘betaalperiode’ verder besproken.
2c VINKLE.nl is een handelsnaam van G-Kracht Innovatie Management K.v.K 66263433.
3c VINKLE.nl is de url van VINKLE 

3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4. Recht

4a Op alle overeenkomsten tussen VINKLE.nl en de klant en alle aanbiedingen van VINKLE.nl aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Valkenswaard, tenzij VINKLE.nl ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

5. Correspondentie

5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
5b De klant is verplicht om een email adres aan VINKLE.nl op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan VINKLE.nl worden doorgegeven op de manier die VINKLE.nl voorschrijft.
5c Mail die verstuurd is naar het email adres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

6. Eigendom

6a Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij VINKLE.nl of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
6b Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6c Onverminderd het bepaalde in artikel 6b zullen de voor overdracht vatbare rechten van intellectueel eigendom, welke ontstaan in het kader van de Prestatie, worden overgedragen aan Klant nadat Klant alle bedragen die hij in het kader van de Prestatie verschuldigd is aan VINKLE.nl volledig en tijdig heeft voldaan. Na deze overdracht behoudt VINKLE.nl een onbeperkt, niet-exclusief en niet-opzegbaar gebruiksrecht ten aanzien van deze rechten. Tevens is VINKLE.nl  bevoegd haar in het kader van de Prestatie opgedane kennis in andere opdrachten toe te passen. Klant zal ervoor zorgdragen dat eventuele latere verkrijgers van voornoemde rechten het gebruiksrecht van VINKLE.nl alsmede de bevoegdheid van VINKLE.nl om door haar opgedane kennis in andere opdrachten toe te passen, zullen eerbiedigen. Enige openbaarmaking door Klant, zoals bedoeld in artikel 8 Auteurswet, vóór het moment van volledige en tijdige voldoening van de verschuldigde bedragen, wordt geacht te zijn verricht zonder toestemming van VINKLE.nl en is derhalve onrechtmatig.

7. Rechten van derden

Klant garandeert VINKLE.nl dat de opdracht die klant aan VINKLE.nl verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.

8. Facturen

8a Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.
8b Klachten over facturen dienen binnen 12 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
8c Na het verstrijken van de in 8b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
8d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
8e Doorlopende zaken, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnaamregistraties, abonnementen en onderhoudscontracten, worden steeds automatisch verlengd. Van deze regel kan in bijzondere gevallen worden afgeweken, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is. Als een klant een product wil stopzetten, dan kan dat te allen tijde. Restitutie vindt echter alleen plaats indien de opzegging gedaan is vóór het aanbreken van een nieuwe betaalperiode. De klant is derhalve verplicht de nieuwe factuur te voldoen indien hij na aanvang van de nieuwe betaalperiode heeft opgezegd.
8f Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij VINKLE.nl binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een formele ingebrekestelling voor nodig is.
8g Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 13% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).
8h Ingeval VINKLE.nl kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meer bedrag ook verschuldigd aan VINKLE.nl.
8i VINKLE.nl zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
8j VINKLE.nl zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.
8k VINKLE.nl is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

9. Opschorting/stopzetting dienstverlening

9a VINKLE.nl behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
9b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan VINKLE.nl
9c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

11. Recht om diensten te weigeren

VINKLE.nl heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

12. Vrijwaring

12a Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant VINKLE.nl van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
12b Klant vrijwaart VINKLE.nl van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten.

13. Overmacht

Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze partij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van VINKLE.nl.

14. Beëindiging 

14a Indien er sprake is van een duurovereenkomst die niet geacht wordt te eindigen door het verloop van een bepaalde termijn of de oplevering van een bepaalde Prestatie, kan één der Partijen de op de Prestatie betrekking hebbende overeenkomst beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
14b Indien er sprake is van een overeenkomst die geacht wordt te eindigen door het verloop van een bepaalde termijn of de oplevering van een bepaalde Prestatie, kan VINKLE.nl de op de Prestatie betrekking hebbende overeenkomst tussentijds beëindigen wanneer de inhoud en/of omvang van de Prestatie gedurende de uitvoering daarvan wezenlijk wijzigt. Hierbij geldt een opzegtermijn van drie maanden.
14c In geval één van beide Partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, anders dan ten behoeve van reorganisatie of samenvoeging van ondernemingen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst waarop de Prestatie betrekking heeft zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
14d Opzegging of beëindiging als bedoeld in dit artikel dient per aangetekend schrijven te geschieden.

15. Wijziging Algemene Voorwaarden

VINKLE.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van VINKLE.nl is daarvoor afdoende. Het is aan VINKLE.nl om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

16. Ontbindende voorwaarden

VINKLE.nl is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:

– het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
– klant surseance van betaling aanvraagt;
– aan klant surseance van betaling verleend is;
– klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
VINKLE.nl gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
– klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

17. Prijs en betaling

17.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere van overheidswege op te leggen heffingen. VINKLE.nl behoudt zich het recht voor om eenmaal per jaar op 1 januari de tarieven te herzien. Een wijziging van de tarieven per 1 januari van een jaar zal steeds uiterlijk in de maand november, voorafgaande aan het nieuwe jaar, aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt
17.2 Verschuldigde bedragen dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen twintig (20) dagen na factuurdatum.

18. Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding

18.1 Elk van Partijen staat er voor in dat alle in het kader van de Prestatie van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, vertrouwelijk behandeld zal worden. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig is aangeduid of indien de wederpartij redelijkerwijze de vertrouwelijkheid van de informatie moest begrijpen
18.2 Partijen komen overeen dat zij tot één (1) jaar na afloop van de betreffende Prestatie of, zo dit eerder is, de betrokkenheid van desbetreffende medewerker bij de Prestatie, geen bij de opdracht betrokken medewerkers van de andere partij in dienst nemen dan wel direct of indirect anderszins voor zich laten werken. Eén en ander behoudens voorafgaande toestemming van de andere partij.

19. Disclaimer

VINKLE.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. VINKLE.nl geeft geen garanties voor schade die
vo­­­­­­­­­­­­ortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door VINKLE.nl en haar personeel.

Download PDF versie.